Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

 

กำหนดวันเดินทาง

  • มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562


 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1   กรุงเทพฯ 
  • วันที่2 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • วันที่3  บูดาเปสต์ – OUTLET – บราติสลาวา
  • วันที่4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
  • วันที่5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
  • วันที่6 เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน
  • วันที่7 ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค
  • วันที่8 อินส์บรูค – ฮัลสตัท – หมู่บ้านกรินซิ่ง – เวียนนา – สนามบิน
  • วันที่9 กรุงเทพ

Comments

comments