Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

กำหนดวันเดินทาง

  • กรกฏาคม – กันยายน 2562


 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
  • วันที่2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วัดอาซากุสะ-โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – บุพเฟ่ต์ขาปู – แช่ออนเซน
  • วันที่3 ศูนย์แผ่นดินไหว-ภูเขาไฟฟูจิชั้น5-สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค –โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
  • วันที่5 วัดนาริตะ-อิออนมอลล์-โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Comments

comments