Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

กำหนดวันเดินทาง

  • กรกฎาคม – กันยายน 2562


 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
  • วันที่2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วัดนาริตะ-อิออนมอลล์-วัดอาซากุสะ-สวนดอกไม้-บุฟเฟ่ต์ขาปู-แช่ออนเซน
  • วันที่3 สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค -ศูนย์แผ่นดินไหว-ภูเขาไฟฟูจิ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ไดเวอร์ซิตี้
  • วันที่4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
  • วันที่5 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Comments

comments