Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

 

กำหนดวันเดินทาง

  • มิถุนายน-ตุลาคม 2562


 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1   กรุงเทพฯ 
  • วันที่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบัต
  • วันที่3   มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์                 
  • วันที่4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
  • วันที่5 VDNKh Expo park – วิหารเซนต์ซาเวียร์  –  OUTLET – สนามบินมอสโคว์   
  • วันที่6 ดูไบ - กรุงเทพ

Comments

comments