Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

กำหนดวันเดินทาง

  • 8 - 13 ตุลาคม 2562


 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
  • วันที่2 สนามบินชิโตเซ่ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจ้า – ทาคิโนะพาร์ค – เมืองโจซังเค
  • วันที่3 ชมใบไม้เปลี่ยนสี เขื่อนโฮเฮเคียว – เก็บผลไม้ – เดินเล่นชมเมืองโจซังเค – ออนเซ็นแช่เท้า ** หลังรับประทานอาหารนำท่านชมโชว์แสดงไฟที่ สะพานฟุตามิ
  • วันที่4 นั่งกระเช้าชมภูเขาโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
  • วันที่5 ตลาดปลานิโจ – ร้านมือสอง – มิตซุยเอ้าท์เล็ต
  • วันที่6 สนามบินชิโตซะ– กรุงเทพฯ

 

Comments

comments