Tel :02 592 4475
Hotline:090 551 0403

กำหนดวันเดินทาง

  • 9 – 15 เมษายน 2562

 รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า
  • วันที่2 สนามบินนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – กิจกรรมทำอาหารจำลอง – ออนเซ็น
  • วันที่3 คามิโคจิ – นั่งกระเช้าชินโฮตากะ – เมืองทาคายาม่า – จวนผู้ว่าเมืองทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น
  • วันที่4 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า – สวนเคนโระคุเอน – ย่านฮิกิชิจายะ
  • วันที่5 ตลาดเช้าโอมิโจ – หน้าผาโทจินโบ – สวนผลไม้ – เมืองเกียวโต – ย่านกิออน – โอซาก้า
  • วันที่6 อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ –  ริงกุเอ้าท์เล็ต
  • วันที่7 สนามบินคันไซ  – กรุงเทพ

Comments

comments